IT Förvaltning för
moderna organisationer

IT förvaltning handlar om hur du stödjer, underhåller och vidareutvecklar de system och applikationer som IT använder för att leverera värde till en verksamhet. På senare år har det skett stora förändringar i synsättet på IT förvaltningens roll och innehåll då det mer och mer övergått till att använda begreppet tjänst, i stället för produkt för att beskriva IT-organisationens leveranser.

Hur du med IT forvaltning kan leverera värde till både externa och interna kunder

Traditionellt har organisationer arbetat med processer och verktyg som varit specifika för teknisk utveckling och förvaltning, men för att integrera IT med affären justeras språket som används för att beskriva dessa till att vara mindre IT-specifikt. Idag täcks större delar av IT förvaltning av ett nytt begrepp, ITSM (IT Service Managment).

IT service management (ITSM) omfattar de policyer, processer och verktyg som används för hantering av kundorienterade IT-tjänster. Man kan förenklat säga att ITSM omfattar hela livscykeln kring hur IT-team hanterar sina arbetsuppgifter inklusive design, utveckling och support av tjänsterna. Till skillnad från mer konventionella metoder som fokuserar på hårdvara, nätverk eller system, syftar ITSM till att konsekvent förbättra IT -kundservice i linje med verksamhetens affärsmål. Med ITSM som modell betraktas förvaltning IT som en tjänst, med fokus på att leverera värde till både interna och externa kunder.

Effektiv IT förvaltning bidrar till hela organisationens framgång

Effektiv IT förvaltning bidrar till hela organisationens framgång

IT-ekosystem som inte underhålls och vidareutvecklas blir snabbt föråldrade och bidrar till ökade kostnader, minskad effektivitet och en osäker drift för hela organisationen. För att inte råka ut för detta gäller det att ta ett helhetsgrepp och säkerställa att man ser över hela IT-avdelningens roll och ansvar.

För att göra detta behöver man inventera, dokumentera och beskriva alla de objekt som ska förvaltas; vad som ska göras med dem och vem som ska göra vad. Detta arbete innebär ett nära samarbete mellan verksamheten och IT-avdelningen vilket också är en grundpelare inom ITSM metodiken för systemförvaltning IT. Objekten kan vara både verksamhetsnära som mallar och utbildningsmaterial och mer klassiska IT-komponenter som applikationer, stödsystem eller interna tjänster som serverdrift eller liknande.
Detta material ligger sedan till grund för att skapa en systemförvaltningsmodell som beskriver hur verksamhetens IT-organisation ska hanteras.

Frågor att ställa sig innan man börjar:

  • Vad är IT-förvaltningens uppdrag?
  • Vilka är IT-förvaltningens mål?
    Vilka risker finns det inom, och utanför organisationen?
  • Vad har man för budget (långsiktigt)?
  • Vilka resurser behövs utanför det egna teamet?

Att investera i IT och sätta upp en driftsäker infrastruktur är första steget för att lyckas med långsiktig effektiv IT förvaltning. Långsiktiga mål och förvaltningplanering säkerställer sedan att IT-organisationen kan leverera under lång tid och under förändrade förhållanden. När väl ramverket är på plats är det även viktigt att kontinuerligt arbeta med vidare- och nyutveckling samt att analysera incidenter och återkommande problem för att göra strukturella förbättringar.

Ta hjälp med att implementera en modell för systemförvaltning

Att arbeta långsiktigt och effektivt med IT förvaltning på egen hand innebär en hel del utmaningar. Enkelt uttryckt ska man skapa en hel förvaltningsorganisation med personer från såväl IT som verksamheten samt tillhörande roller, arbetsrutiner och verktyg (mallar, dokument och andra hjälpmedel). Oavsett storlek på organisation finns det därför många fördelar med att anlita en extern part som kan erbjuda stöd på vägen.

När du väljer en samarbetspartner för systemförvaltning IT har du möjlighet att ta hjälp av någon som kan vara rådgivande under den första planerande fasen av arbetet men även sköta drift och förvaltning på ett effektivt sätt. Det vill säga bygga upp en anpassad förvaltningsmodell som stödjer, underhåller och vidareutvecklar de system, applikationer och/eller tjänster som ingår i er infrastruktur.

IT Software har lång erfarenhet av denna typ av arbete med förvaltning IT-avdelningar och organisationer med olika behov och utmaningar. Vi arbetar på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt för att åstadkomma ökad flexibilitet, kortare beslutsprocesser, minskade kostnader och nöjdare personal.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur IT Software kan hjälpa din organisation.

Implementera en modell för systemförvaltning (IT Forvaltning)

Vill du veta mer om IT förvaltning? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.