ITOM vs ITSM

Inom IT-branschen diskuteras ofta två ämnen: ITOM (IT Operations Management) och ITSM (IT Service Management). Dessa ämnen är nära relaterade, liknande men också olika. Och båda är avgörande för en IT-organisation som vill säkerställa kontinuerliga och effektiva leveranser av IT-tjänster.

Medan ITSM erbjuder en övergripande metod för att leverera IT-tjänster. Fokuserar ITOM på verktyg, miljö och processer som krävs för att driva dessa tjänster. I den här artikel förklarar vi skillnaden mellan IT Service Management och Operations Management.

Vad är skillnaden mellan ITOM och ITSM?

ITSM och ITOM är två viktiga metoder som används i stora organisationer. De låter lika i omfattning och överlappar allt oftare – men de är inte utbytbara.  Enkelt uttryckt om man sätter ITOM vs ITSM handlar det om skillnaden mellan drift och service.

IT Service Management (ITSM) är en uppsättning policyer, processer och verktyg för hantering av kundorienterade IT-tjänster. Man kan förenklat säga att ITSM omfattar hela livscykeln kring hur IT-team hanterar sina arbetsuppgifter inklusive design, utveckling och support av tjänsterna. Till skillnad från andra metoder som fokuserar på hårdvara, nätverk eller system, syftar ITSM till att konsekvent förbättra IT -kundservice i linje med verksamhetens affärsmål. Företag som använder ITSM betraktar IT som en tjänst, med fokus på att leverera värde till både interna och externa kunder snarare än en avdelning som hanterar teknik.

ITSM innebär att man utgår ifrån formaliserade riktlinjer för att implementera och hantera IT-baserade tjänster. Det styrs av vedertagna ramverk som ISO 20000, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), The Business Process Framework (eTOM), DevOps och ITIL®.

Även om dessa ramverk överlappar, är ITIL-ramverket det mest globalt erkända. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) fokuserar specifikt på en IT-tjänsts livscykel i fem steg som delas upp i flera processer med utgångspunkt i serviceprinciper, roller och prestationsåtgärder.

  • Servicestrategi
  • Service Design
  • Serviceövergång
  • Service Operation
  • Ständig serviceförbättring

Så fungerar ITOM

Där ITSM fokuserar på leverans av IT-tjänster, är ITOM en uppsättning administrativa processer som hanterar alla komponenter i din organisations IT-infrastruktur.

Med operations management kan organisationer administrera definierade processer för IT-infrastruktur, kapacitet, prestandaövervakning, lagring och tillgänglighetshantering.

IT Operations Management omfattas också av ITIL-ramverket, så på sätt och vis kan man säga att ITOM faktiskt är en aktivitet under ITSM. För IT-chefer och deras team ligger fokus på att utföra de dagliga uppgifterna i samband med driften av organisationens befintliga infrastrukturkomponenter och applikationer. Dessa uppgifter är alla en del av ”Service Operation”-stadiet i IT-servicelivscykeln.

Några fördelar med en välstrukturerad ITOM-process:

  • Förbättrad servicetillgänglighet
  • Bättre kund- och användarupplevelse
  • Sänkta driftskostnader tack vare regelbunden komponentövervakning
  • Optimerad tjänsteleverans

Samarbetet mellan ITOM och ITSM

Historiskt sett var operations management (ITOM) och service management (ITSM) två separata funktioner, med olika team, strukturer och ansvarsområden. Men idag går trenden mot en sammanslagning av de två eftersom teknik driver alla aspekter av verksamheten och de två processerna är tätt sammanflätade.

Djupdykningen I de två begreppen visar att medan ITOM fokuserar mer på ärendehantering, resultatuppföljning och de processer IT-team använder för att hantera sig själva och sina interna aktiviteter är ITSM mer utåtriktat och synligt för dem utanför IT. En organisation skulle kunna ha den ena utan den andra men det är mer troligt att de två existerar tillsammans och kompletterar varandra.

Vill du lära dig mer om hur ITOM vs ITSM ger din organisation de bästa förutsättningarna i en IT driven värld? Kontakta oss på IT Software idag.

Vill du veta mer om ITOM eller ITSM? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.